RO-ARMYSECURITY Servicii de paza si protectie obiective, interventie operativa, servicii de transport valori.

Agent de securitate

Programul de calificare pentru ocupația de „Agent de securitate” cod NC 5169.1.3

SC RO-ARMYSECURITY SA organizează acest program de formare profesională încă din anul 2013 ca urmare a autorizării de către Autoritatea Națională de Calificări, apoi de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților a Municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată.

Agentul de securitate, potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările și completările ulterioare și normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 301/2012, este ocupația de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și se dobândește  prin absolvirea cursului de calificare de bază “Agent de securitate”.

După calificarea ca “Agent de securitate”, absolventul poate să facă o carieră în domeniul pazei și protecției, având următoarele opțiuni:
- să fie atestat profesional de către structurile specializate ale Poliției;
- să fie încadrat în societăți specializate de pază;
- să-și continue pregătirea specifică pentru următoarele ocupații:

 agent control acces;

 agent securitate incintă;

 agent gardă de corp;

 agent de intervenție pază și ordine;

 agent transport valori.

Cursul se organizează în serii și are o durată de 360 de ore (3 luni), din care:
- 90 de ore pregatire teoretică;
- 270 de ore pregatire practică.

În cadrul cursului participanții dobândesc competențe corespunzător standardului ocupațional “Agent de securitate”, respectiv:
- gestionarea resurselor materiale din dotarea postului de pază;
- completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
- asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
- rezolvarea incidentelor de securitate;
- asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv.

Pentru participarea la acest curs, solicitanții trebuie:
- să fie cetăţeni români sau ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European;
- să aibă vârsta minimă 18 ani;
- să fie apți medical (fizic si psihic) pentru exercitarea funcției;
- să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- să aibă abilități de comunicare și competențe de bază sociale și civice

Acte necesare pentru înscriere:
- buletin/carte de identitate, în original și copie;
- certificat de naștere, în original și copie;
- certificat de casatorie (dovada schimbării numelui din actele inițiale), în original și copie;
- ultimul act de studii, în original și copie;
- cazier judiciar (original);
- fişa de aptitudini cu mențiunea ”apt pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate” (original), eliberată de medicul de medicină a muncii.

Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook